Bio-formigó tecno-plàstic

En sacs de 16 litres i en big bags de 1m3, així com des de plantes de formigó col·laboradores.

RENDIMENT (sense compactar): 12 litres/m2 i cm. de gruix, aprox.
DENSITAT EN SEC: 995 kg/m3 aprox.
DENSITAT EN MASSA: 1917 kg/m3

Categoria: