Biomorter termo-plàstic

En sacs de 16 litres, bidons de 25 litres. i en big bags plastificats de 1m3.

RENDIMENTS: 12 litres/m2 i cm. de gruix aprox.
DENSITAT EN SEC: 480 kg/m3 aprox.
DENSITAT EN MASSA: 885 kg/m3 aprox.

Categoria: